Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Singulární spolek Nedachlebice - výroční členská schůze 2019

Pozvánka na členskou schůzi
Singulárního spolku Nedachlebice


která se uskuteční v pátek 5. dubna 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nedachlebice (adresa Nedachlebice 250, 687 12) s tímto programem:

1. Zahájení členské schůze
2. Zvolení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Zvolení dvou osob pověřených vyhotovením návrhu usnesení (návrhová komise) a zvolení dvou osob pověřených kontrolou hlasování a sčítáním hlasů
4. Zpráva odborného lesního hospodáře
5. Zpráva předsedy o činnosti spolku od poslední členské schůze
6. Zpráva účetní o stavu majetku
7. Zpráva předsedy kontrolní komise
8. Návrh na výplatu pachtovného za r. 2018
9. Možnosti samovýroby palivového dříví členů spolku a podílníků včetně projednání závazných pravidel pro samovýrobu.
10. Diskuse k předneseným zprávám a návrhům
11. Návrh na usnesení – přednese návrhová komise
12. Hlasování o návrhu usnesení
13. Závěr

V případě, že se nemůžete v daném termínu členské schůze zúčastnit, pověřte prosím formou plné moci osobu, která bude vaše oprávněné zájmy na schůzi zastupovat.
Tato plná moc je přiložena k pozvánce.V Nedachlebicích dne 19.3. 2019 


Radovan Lukšík
……………………
předseda spolku

Singulární spolek Nedachlebice
Nedachlebice 250, 687 12 
tel. 777150246
mail: r.luksik@seznam.cz

21. 3. 2019

Zápis do MŠ Nedachlebice pro rok 2019-2029

Plakát k zápisu do MŠ

18. 3. 2019 Zobrazit více

Místní poplatky ze psů a za odpady ( popelnice )


Místní poplatky ze psů a za odpady / popelnice

V termínu od 18.3.2019 do 1.4.2019

 

Od poloviny měsíce března se budou v obci Nedachlebice platit místní poplatky ze psů a za sběr, shromažďování a třídění komunálních odpadů.

 

Platbu proveďte v kanceláři OÚ v tyto úřední dny

 

v pondělí 18. 3. 2019 v době od 8:00 - 12:00 a 13:00 – 17:00

ve středu 20. 3. 2019 v době od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

v pondělí 25. 3. 2019 v době od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

ve středu 27. 3. 2019 v době od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

v pondělí 1. 4. 2019 v době od 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

 

V roce 2015 zastupitelstvo Obce Nedachlebice schválilo  obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 podle které platí následující pravidla pro výběr místních poplatků:

 

Sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí:

  1. za prvního psa............................................................ 100 Kč

  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ............................................................................. 200 Kč

  3. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu ............................................................................... 50 Kč

  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu ...................................................................................50 Kč.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Sazba poplatku za popelnice (provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) činí 400 Kč za kalendářní rok/každý trvale žijící občan obce či za 1 rekreační objekt.


Poplatky můžete uhradit přímo v dolní kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách (viz vývěska obecního úřadu, www.nedachlebice.cz) nebo bezhotovostní platbou přímo na účet Obce Nedachlebice.

 

Při bezhotovostní platbě uveďte ve zprávě pro příjemce jméno plátce a variabilní symbol - číslo popisné.

 

Dále je nutné se po zaplacení zastavit na Obecním úřadě pro plastové pytle na pravidelný měsíční sběr plastů, které jsou od tohoto roku zpoplatněny  5 Kč/ks, přičemž minimální počet odebrání je 10 ks/ 50 Kč.

 

Majitelům psů budou vydány nové identifikační známky, pokud se nejedná o nového psa, již vydané známky zůstávají v platnosti.

 

Občané, kteří mají v nájmu některé obecní pozemky, ať provedou platbu nájemného přímo na obecním úřadě.

 

Číslo účtu obec Nedachlebice : 9822721/0100 V.S: číslo popisné

zpráva pro příjemce: jméno plátce

 

Skutečné roční náklady obce na jednoho občana za rok 2018 : 840,- Kč.

 

Děkujeme Vám za uhrazení místních poplatků.

Obec Nedachlebice

 


8. 3. 2019 Zobrazit méně

Stránka

  • 1