Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Hrkání - pozvánka pro kluky

Pozvánka hrkačů

17. 4. 2019 Zobrazit více

Ukliďme Nedachlebice

Opakování úklidové akce

15. 4. 2019 Zobrazit více

Zápis do MŠ Nedachlebice pro rok 2019-2020

Plakát k zápisu do MŠ

8. 4. 2019 Zobrazit více

Singulární spolek Nedachlebice - výroční členská schůze 2019

Pozvánka na členskou schůzi
Singulárního spolku Nedachlebice


která se uskuteční v pátek 5. dubna 2019 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nedachlebice (adresa Nedachlebice 250, 687 12) s tímto programem:

1. Zahájení členské schůze
2. Zvolení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
3. Zvolení dvou osob pověřených vyhotovením návrhu usnesení (návrhová komise) a zvolení dvou osob pověřených kontrolou hlasování a sčítáním hlasů
4. Zpráva odborného lesního hospodáře
5. Zpráva předsedy o činnosti spolku od poslední členské schůze
6. Zpráva účetní o stavu majetku
7. Zpráva předsedy kontrolní komise
8. Návrh na výplatu pachtovného za r. 2018
9. Možnosti samovýroby palivového dříví členů spolku a podílníků včetně projednání závazných pravidel pro samovýrobu.
10. Diskuse k předneseným zprávám a návrhům
11. Návrh na usnesení – přednese návrhová komise
12. Hlasování o návrhu usnesení
13. Závěr

V případě, že se nemůžete v daném termínu členské schůze zúčastnit, pověřte prosím formou plné moci osobu, která bude vaše oprávněné zájmy na schůzi zastupovat.
Tato plná moc je přiložena k pozvánce.V Nedachlebicích dne 19.3. 2019 


Radovan Lukšík
……………………
předseda spolku

Singulární spolek Nedachlebice
Nedachlebice 250, 687 12 
tel. 777150246
mail: r.luksik@seznam.cz

21. 3. 2019

V pondělí se začaly platit popelnice - krátká úvaha


Dnes se začaly na obci platit popelnice.

    Dobrý den všem. Dnes se začaly na obecním úřadě platit popelnice. Když slyším stížnosti a bědování některých spoluobčanů při placení pouhých 400,- korun, je mi smutno. A přimělo mě to i k tomuto kroku – seznámit vás s některými čísly...

    Za odpadové hospodářství zaplatila obec v minulém roce 861.169,- Kč. Z toho od občanů vybrala na poplatcích za odpad (tedy oněch 400,- kč na občana) částku 311.307,- Kč. Ti, kteří vozí plasty, kov a papír do sběrného dvora, pomáhají obecnímu hospodaření s odpady, protože po odevzdání obec jen vloni inkasovala 161.130,- Kč.

    Rozdíl, který byl třeba ještě za odpady všech občanů uhradit, činil 388.732,- Kč. A obec jej za nás všechny zaplatila! 

    Jako správní hospodáři bychom neměli být v žádné položce rozpočtu obce v mínusu. Naopak bychom měli to, co je třeba ještě uhradit, rozúčtovat mezi jednotlivé občany. To by však znamenalo navýšení poplatku za odpad na částku více jak 870,- Kč! Neudělali jsme tak.

    Prosím také, abychom si všichni uvědomili, že náklady na svoz odpadu stále rostou. V Nedachlebicích se však poplatek za odpady naposledy zvýšil v roce 2011 z 350,- na 400,-  vyhláškou o odpadech. Od té doby nedošlo k zohlednění růstu těchto nákladů!

    Abychom alespoň částečně každoroční mínus v této položce zmírnili (mínus je rok co rok vyšší a vyšší), zpoplatnili jsme výdej pytlů na plasty. Za kus požadujeme 5,- Kč, přičemž už ve velkovýrobě stojí 6,- Kč.

    Pytle by měly být používány pouze na svoz plastů, ale sami dobře víte, že mnoho občanů je používá vlastně na cokoliv. Kde by jinde takový pevný pytel zadarmo dostali..? A když se dozvěděli, že za ně budou muset platit, zaznívají takové věty jako "že vlastně doma pytle mají, že mají z loňska, že si sami koupili atp." A také, že "prý v jiných obcích se za pytle neplatí". 
Ano neplatí. Ale v jiných obcích je roční poplatek 500,- Kč a více!!

    Také bychom si měli uvědomit, že nejde nebo by nemělo jít v první řadě o to, kolik zaplatíme za odpad. Důležitější by mělo být, aby tento odpad vůbec nevznikl. A tomu se dá předejít jedině důsledným tříděním. Jsou u nás domy, před kterými v průběhu roku není vidět vytříděný plast, jejich majitele není vidět na sběrném dvoře, ani na sběrných místech u kontejnerů na tříděný odpad. Vše vyhazují neroztříděné do několika popelnic a mnohdy se vyhýbají zaplacení. A přitom vlastně porušují zákon. 
"Povinnost platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů se podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích vztahuje na každou fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt..."

Ještě mi dovolte upozornit na to, co nás v této oblasti čeká v budoucnu...

    Do roku 2030 dojde k podstatnému zdražení odpadového hospodářství. Po tomto roce se již nebude moci žádný netříděný odpad skládkovat. Tedy ani příkladem oněch 15,6 tun, které letos v únoru odvezly Technické služby z našich popelnic. Uvádí se, že až 70 % odpadu v popelnicích lze roztřídit a zpracovat. Pokud bychom všichni důsledně třídili, v únoru by v popelnicích bylo jen 4,7 tuny odpadu. 
    Bez třídění odpadu přímo občany a na obci - naroste cena za popelnice do roku 2030 odhadem na částku 1600,- Kč ročně na občana!  Abychom tomuto předešli, připravujeme pro příští rok novelizovanou vyhlášku o odpadech, kde budeme více apelovat na třídění plastu, papíru, kovu a skla, ale i dalších druhotných surovin. Ti, kteří budou v příštích letech třídit, budou získávat slevu z poplatku za odpad. Těm, kteří třídit nebudou, se bude postupně navyšovat poplatek. Zároveň pro ty, kteří třídí, přibudou další výhody, jako možnost získání kompostéru aj.

    V tuto chvíli jednáme se Sběrnými surovinami Uherské Hradiště a Technickými službami Zlínsko o možnostech automatizace evidence odpadů tak, aby si každý občan - patrně už v příštím roce - mohl sám zjistit, kolik a jakého odpadu vyprodukoval a kolik za to zaplatil on sám a kolik za něj doplatila obec.

    Na dalších veřejných zasedáních Zastupitelstva obce v květnu a červnu vás budeme informovat o krocích, které chceme provést. Na podzim pak naplánujeme setkání s občany v sále kulturního domu právě na téma : Třídění odpadu a poplatky za odpad netříděný. 

    Přál bych si, aby vám tyto údaje a informace pomohly pochopit, že všechno něco stojí a že ani já, ani mí spolupracovníci nepřijímáme jakákoli opatření bez rozmyšlení. A že rozhodně není naším cílem vám, našim spoluobčanům, škodit. Na druhou stranu, čísla jsou čísla a obcházet nebo je nechtít slyšet, nelze. Vždycky člověka doženou. Chceme-li být dobrými hospodáři, a to my chceme, musíme toto vše vzít v úvahu. Prosím touto cestou o porozumění i vás.

starosta obce
Josef Jandouš


20. 3. 2019 Zobrazit méně

Stránka

  • 1