Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 


Třídění odpadu v obci.

Obec provádí sběr tříděného odpadu (door to door) po celé obci. Svoz je prováděn vždy v pondělí před středečním svozem komuniálního odpadu. 

Tříděný odpad MUSÍ být roztřízen na jednotlivé komodity a řádně označen, jinak ho pracovníci OÚ nevezmou. 

Termíny svozu komunálního odpadu a tříděného odpadu 2022 zde (48.36 kB)

Termíny svozu komunálního a tříděného odpadu v roce 2022

 

 

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA NEDACHLEBICE

SBĚRNÝ DVŮR a JEHO FINANCOVÁNÍ


základní informace

PROVOZNÍ DOBA:

                                                                                               Kontaktní osoba:

Sobota:     08 - 11 hod.                                                       M.Gregůrek     

Středa:     15 - 17 hod.                                                      Tel.č.:774 041 448

 

V období 1.října – 31.března (zimní období) otevřeno pouze v sobotu

 

Upozornění:

* Na sběrném dvoře se přijímají odpady pouze od osob s trvalým bydlištěm v obci Nedachlebice, případně od osob, které vlastní v obci nemovitost.

 

* Na Sběrném dvoře nelze ukládat odpady vzniklé z podnikatelské činnosti.

 

* Na sběrný dvůr si občané sami přivezou již vytříděný odpad (např. v pytlech, sáčcích, igelitových taškách). Zbylý odpad roztřídí ve Sb. dvoře do jednotlivých kontejnerů podle druhu odpadu a pokynů obsluhy. (Za nevytříděný odpad, který bude muset vytřídit obsluha Sb.dvora, bude účtován poplatek ve výši 100,-Kč)

 

!!! každý občan může odevzdat pouze omezené množství odpadu, odpovídající běžné spotřebě domácnosti.  !!!

 

 * Z důvodu omezených kapacit je nutné předem hlásit obsluze sběrného dvora svoz většího množství odpadu vzniklého např. při vyklízení domu, stěhování atd. V těchto případech si Obec vyhrazuje právo přijmout pouze určité množství odpadu. Zbytek si musí občané zajistit sami na vlastní náklady. Vše je třeba dopředu konzultovat s obsluhou sběrného dvora !!!

 

 

Na Sb. Dvůr je možno zdarma vyvézt:  !!!

 

 • papír a papírová lepenka
 • sklo (barevné i bílé)
 • oděvy
 • textilní materiál
 • pneumatiky - oddělené od disků !!!!
 • plasty - drobné plasty (např. kousky polystyrenu apod.) před uložením do kontejneru nejprve dejte do sáčku, tašky nebo jakéhokoliv plastového pytle
 • kovy
 • dřevo - dveře, rámy oken, staré krovy, větve, klestí
 • objemný odpad (koberce atd.)
 • nábytek - rozebraný na tříděné suroviny
 • vyřazené elektrické zařízení (vybírají se pouze kompletní spotřebiče)
 • bioodpad rostlinného původu
 • rozpouštědla
 • fotochemikálie
 • zářivky a jiný odpad se rtutí
 • barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
 • baterie a akumulátory
 • baterie ostatní
 • kyseliny
 • pesticidy
 • biologicky rozložitelný odpad
 • elektrotechnický odpad s nebezpečnými látkami
 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
 • filtry olejů, čistící tkaniny
 • rostlinné oleje, tuky a živočišné tuky z domácností
 • syntetické motorové oleje, převodové oleje a mazací oleje, jiné motorové oleje

 

 

Na Sb. dvůr je možno odevzdat také omezené množství stavební suti:

 

 • Stavební suť (beton, cihly, střešní tašky, keramické výrobky, směs betonu, cihelné suti, omítky atd. Ukládaná suť nesmí obsahovat příměs zeminy.

            

      !!! Vzhledem k omezené kapacitě kontejneru je možno při jedné návštěvě odevzdat pouze omezené množství stavebního odpadu na jednu domácnost. Jedná se o zbytky stavební suti. Např. obsah stavebního kolečka, nebo káry na jednu návštěvu sběrného dvora.

V případě demolic, rekonstrukcí domů, bytů, či střech, si občané musí zajistit odvoz stavební suti na vlastní náklady. Např. objednáním kontejneru ve vlastní režii.

 

 

Na Sb. dvoře nelze odevzdat !!!!!!

    

         * azbest (eternit)

obec nemá oprávnění k likvidaci tohoto odpadu, tudíž si občané sami zajistí odvoz a uložení eternitu prostřednictvím osoby k tomu oprávněné.    Je možno se obrátit na odbornou firmu.