Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Matrika a evidence obyvatel

 

Matrikářka : Světlana  Běhůnková
 
Adresa: Nedachlebice č. 250, 687 12
 
Úřední hodiny : pondělí, středa 8:000 – 12:00, 13:00 – 17:00
 
E-mail : matrika@nedachlebice.cz
Datová schránka: dpkbcjd
Telefon : 572 588 233,  572 588 234
 
     Mimo uvedené úřední hodiny, tj. v úterý a ve čtvrtek od 8:00 – 12:00 a v pátek od 11:30 -  15:30, je možné potřebné záležitosti vyřizovat nejlépe po předcházející domluvě (osobně, tel., e-mailem). V případě návštěvy bez předem dohodnutého termínu nemůže obecní úřad zaručit, že žádaný pracovník bude přítomen.
 
 

Dokumenty ke stažení

Plná moc o
Přihlášení k trvalému pobytu o
Vydávání rodných, oddacích a úmrtních listů z matričních knih o
Změna jména nebo příjmení nezletilého o
Změna jména nebo příjmení zletilého o
Žádost o výpis z rejstříků trestů o

 

Matrika 

    v souladu se zák. 301/2000 Sb., o matrikách,jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláškou MV č.207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb., je matrika státní evidence narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob na území České republiky a narození, uzavření manželství a úmrtí, k nimž došlo v cizině, jde-li o státní občany ČR.

Matrika:

 • je zde vedena kniha narození, kniha manželství a kniha úmrtí pro obce Nedachlebice, Částkov
 • vydává matriční doklady, opisy matričních dokladů a potvrzení o údajích zapsaných v matričních knihách vedených pro obce Nedachlebice, Částkov 
 • vede sbírky listiny v rozsahu stanoveném tímto zákonem pro obce, v níž má sídlo
 • vydává osvědčení pro církevní sňatek, druhopisy matričních dokladů pro tuzemsko, matriční doklady pro cizinu, vysvědčení o právní způsobilosti  k uzavření manželství
 • provádí zápisy pro zvláštní matriku 
 • rozhoduje o povolení změny jména a příjmení 
 • provádí ověřování listin, podpisů a výpisů z rejstříku trestů 
 • podílí se na přípravě vítání občánků, jubilejních svateb a setkání rodáků

 

Evidence obyvatel (ohlašovna):

     Provádí správní činnosti vyplývající ze zákona 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů v souladu s Instrukcí, kterou vydalo Ministerstvo vnitra.

Ohlašovna:

 •  vede evidenci osob přihlášených k TP
 • vede evidenci odhlášených , narozených a zemřelých osob, eviduje počet sňatků a počet rozvodů
 • vydává potvrzení o změně místa trvalého pobytu podílí se na přípravě voleb, provádí kontrolu seznamu voličů a změn, zajišťuje podklady pro tisk volební vyhlášky, uzavírá seznam voličů
 • Plní funkci pracoviště Czech POINTU, vystavuje na žádost výpisy z informačního systému přes aplikaci Czech POINT, provádí elektronickou konverzi dokumentů
 • vybírá a odvádí správní poplatky na úseku matriky, vidimace a legalizace a služby Czech POINT

     V kanceláři matriky se evidují a uzavírají nájemní smlouvy na hřbitovní místa a vybírají poplatky za nájem hrobových míst na hřbitově v Nedachlebicích.